KOŽENÉ SEDAČKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNí PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD


Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím - "JIŘÍ BENEŠ" a jeho zákazníky (dále jen „kupující“).

 

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží- Jiřím Benešem

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující slovně informován prodávajícím před vlastním uskutečněním koupě upozorněn a má možnost se s nimi seznámit na portálu www.demax.cz nebo na prodejně.

Prodávající 

Prodávajícím je:

Jméno a přijmení: Jiří Beneš

IČO: 148 74 415

Teplice, Doubravská 11/149, 415 01

Kupující

Kupujícím je dále jako spotřebitel. 


Nákupní doklad

(NÁKUPNÍ DOKLAD SLOUŽÍ JAKO ZÁRUČNÍ A DODACÍ LIST) 

Kupující po telefonické či písemné objednávce (prostřednictvím el. pošty), bude obeznámen o dostupnosti zboží, případně bude informován o možnosti dodání zboží. Při dodání zboží je kupující povinen zboží zkontrolovat, převzít.    

Kupující má možnost před vlastní koupí zboží zkontrolovat a případně opravit cenu dle nabízeného zboží a nebo od koupi odstoupit z důvodů poškození. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového portálu www.demax.cz nebo na prodejně. Veřejný odkaz na obchodní podmínky je: www.demax.cz/terms-and-conditions.html

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

Vztahy a případné spory , které vzniknou na základě koupě, budou vždy řešeny k obostranné spokojenosti. Pokud nedojde k dohodě mezi oběmi stranami, budou se tyto spory řešit dle platného práva České republiky. 

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění nákupu a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí, platebním stykem či poskytnutí informací státním institucím dle zákona týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

III. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. Na portálu DEMAX.CZ jsou vždy aktuální a platné ceny. 

 I

V. Reklamační podmínky

Zboží je kupující povinen používat k účelům jím určeným, v případě reklamace je kupující povinen vrátit zboží úplné,  mechanicky nepoškozené, čisté,  ve stavu odpovídající běznému opotřebení. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené nebo bude zjevné, že bylo používáno k jiným nežli daným účelům, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.) či reklamaci zamítnout. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny po obdržení reklamovaného zboží či si kupující může vybrat zboží jiné v případě poskytnout slevu dle dohody mezi oběmi stranami.

Nevyčištěné zboží nebo jinak znečištěné a neodpovídající hygienickým standardům není prodávající povinen přijmout k reklamaci!

Místo reklamace je sídlo v Teplicích na adrese Doubravská 11/149, Teplice, 415 01. V případě reklamace, nehradíme dopravu za reklamované zboží.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení ve lhůtě dané zákonem, pro vyřízení odstoupení je kupující povinen zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s doklady o koupi na své náklady.

Upozorňujeme, že sedací soupravy nabízené v katalogu na webu DEMAX.cz jsou jednorázově použité.


V. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební metody:

PLATBA V HOTOVOSTI na místě předání objednaného zboží objednavateli.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. 

VII. Dodací podmínky

 


Dodání objednaného zboží je prováděno prostřednictvím autodopravy, kterou zajišťuje prodávající a to za příplatek, který je předem vypočítán na závislosti cen PHM a ujeté vzdálenosti k místu převzetí.

 VIII. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí platnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list slouží nákupní doklad (faktura).

U sedacích souprav z pravé kůže, prodávané prodávajícím nemusí mít zadní části a boky sedací soupravy z pravé kůže.

 IX. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2013 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

V Teplicích dne 13.11.2012

Aktualizace ze dne 15.10.2013


Tímto informujeme naše zákazníky popřípadně návštěvníky našich stránek, že kožené sedací soupravy vyrobené z ekologické kůže jsou důrazně označeny jako (EKO). U těchto kožených sedacích souprav není vystavován certifikát pravosti kůže a ani není poskytována záruka. Děkujeme za pochopení.